Troen og vår antagelse hos Gud

Når din samvittighet er blitt vakt til live av Den Hellige Ånd, vil du til en viss grad ha innsett hvor mye ondskap synden er skyld i, hvilken makt den har, og hvor stor elendighet den fører med seg, og du betrakter den med avsky. Du merker at den har skilt deg fra Gud, og at du ligger i trelldom under det onde. Jo mer du kjemper for å gjøre deg fri, desto mer innser du din hjelpeløshet. Dine indre motiver er urene, og ditt hjerte er ondt. Du forstår at ditt liv har vært fullt av egenkjærlighet og synd, og du lengter etter å få tilgivelse, bli renset og gjort fri. Hvordan kan du komme i harmoni med Gud og bli ham lik?

Det du trenger, er fred. Du trenger tilgivelse, fred og kjærlighet i sinnet. Dette er ikke noe du kan kjøpe for penger eller komme til å eie ved hjelp av dine åndsevner. Du kan ikke oppnå det ved visdom, heller ikke ved egne anstrengelser. Men Gud tilbyr deg det som en gave, «uten penger, uten betaling». Gaven er din hvis du bare rekker hånden ut og griper den. Herren sier: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø.» «Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere» (Jes 55,1; Jes 1,18; Esek 36,26).

Når du har bekjent dine synder og avstått fra dem i ditt hjerte, og når du har besluttet å overgi deg til Gud, kan du gå til ham og be ham om å ta bort dine synder og gi deg et nytt hjerte. Tro da at han gjør dette fordi han har lovt det. Jesus lærte oss dette mens han var på jorden. Vi må tro at vi får den gave Gud lover oss, og så er den vår. Frelseren helbredet folket fra deres sykdommer når de trodde på hans makt. Han hjalp dem i de ting som de kunne se, slik at de fikk tillit til ham i de ting de ikke kunne se. Han ledet dem til å tro på hans makt til å forlate synder. Dette gav han tydelig uttrykk for da han helbredet den lamme mannen: «For at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren og gå hjem!» Evangelisten Johannes sier også, når han taler om Kristi undergjerninger: «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Matt 9,6; Joh 20,31).

Av den enkle bibelske beretning om hvordan Jesus helbredet de syke, kan vi lære noe om hvordan vi skal tro på ham for å få tilgivelse for våre synder. La oss tenke på skildringen av den lamme mannen ved Betesda. Den syke var hjelpeløs og hadde ikke vært i stand til å bruke sine lemmer på 38 år. Men Jesus sa til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» (Joh 5,8). Mannen kunne ha sagt: «Herre, dersom du vil gjøre meg frisk, så vil jeg lyde ditt ord.» Men nei, han trodde på Jesu ord, trodde at han var blitt frisk, og gjorde som han sa. Han hadde vilje til å gå, og han gikk. På Kristi ord gikk han, og Gud gav styrke. Han var blitt frisk.

På lignende måte er du en synder. Du kan ikke sone dine tidligere feilgrep, ikke forandre ditt hjerte og gjøre deg selv hellig. Men Gud lover å gjøre alt dette for deg ved Kristus, og dette løftet tror du på. Du bekjenner dine synder og overgir deg til Gud. Du har vilje til å tjene ham. Like sikkert som du gjør dette, vil Gud oppfylle sitt ord på deg. Dersom du tror løftet, tror at du er tilgitt og renset, gjør Gud det til et faktum! Du blir reist opp, på samme måte som Kristus gav den lamme styrke til å gå da han trodde at han var helbredet. Det er slik når du tror det.

Vent ikke til du har en følelse av at du er helbredet, men si: «Jeg tror det. Det er slik, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud har gitt løftet.»

Jesus sier: «Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det» (Mark 11,24). Det er knyttet en betingelse til dette løftet, nemlig at vi ber etter Guds vilje. Men hans vilje er å rense oss fra synd, gjøre oss til Guds barn og sette oss i stand til å leve et hellig liv. Derfor kan vi be om disse velsignelser, tro at vi får dem, og takke Gud fordi vi har fått dem. Vi har den forrett å kunne gå til Jesus, bli renset og stå overfor loven uten å skamme oss eller føle samvittighetsnag. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Rom 8,1).

Fra den stund av er du ikke din egen herre. Du er dyrt kjøpt. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte» (1 Pet 1,18.19). Ved den enkle handling å tro på Gud har du fått et nytt liv ved Den Hellige Ånd. Du er som et barn født i Guds familie. Han elsker deg som han elsker sin Sønn.

Når du har overgitt deg til Jesus, må du ikke trekke deg tilbake. Gå ikke bort fra ham, men si hver dag: «Jeg hører Kristus til. Jeg har overgitt meg til ham.» Be ham om å gi deg sin Ånd og bevare deg i sin nåde. Når du overgir deg til Gud og tror på ham, blir du hans barn. Du skal også leve i ham. Apostelen sier: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham» (Kol 2,6).

Det virker som om noen mener at de må ha en prøvetid, at de må bevise overfor Herren at de er omvendt før de kan gjøre krav på hans velsignelse. Men de kan kreve Guds velsignelse allerede nå. De trenger hans nåde, Kristi Ånd, til hjelp i sine svakheter. Ellers kan de ikke stå seg mot det onde. Jesus gleder seg over at vi kommer til ham akkurat slik vi er – syndige, hjelpeløse, avhengige. Vi kan komme med all vår svakhet, vår dårskap, vår syndighet og falle ned for hans føtter i anger. Det er en del av hans herlighet å omslutte oss med sin kjærlighets armer, forbinde våre sår og rense oss for all urett.

Her er det mange som går vill. De tror ikke at Jesus tilgir hver enkelt som individ. De tar ikke Gud på hans ord. Alle som oppfyller betingelsene, har rett til å vite med seg selv at de uforskyldt har fått tilgivelse for hver eneste synd. Kvitt deg med mistanken om at Guds løfter ikke gjelder deg. De gjelder alle angrende syndere. Ved Kristus er det sørget for styrke og nåde, som tjenende engler vil gi til alle som tror. Ingen er så syndige at de ikke kan finne styrke, renhet og rettferdighet i Jesus, som døde for dem. Han venter på å kunne fjerne de klær som er merket og tilsølt av synd, og kle dem i rettferdighetens hvite kjortel. Han byr dem leve og ikke dø.

Gud behandler oss ikke slik dødelige mennesker behandler hverandre. Hans tanker er tanker om barmhjertighet, kjærlighet og den ømmeste medlidenhet. Han sier: «Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.»

«Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky» (Jes 55,7; 44,22).

«Det er ikke min vilje at noen skal dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve!» (Esek 18,32). Satan er alltid klar til å stjele Guds velsignede løfter. Han ønsker å ta bort hvert glimt av håp og hver stråle av lys fra menneskesinnet. Men du må ikke tillate ham å gjøre det. Lytt ikke til fristelsen, men si: «Jesus døde for at jeg kunne leve. Han elsker meg, og han vil ikke at jeg skal gå fortapt. Jeg har en medfølende Far i himmelen, og selv om jeg har forkastet hans kjærlighet og ødet bort de velsignelser han har gitt meg, vil jeg stå opp og gå til min Far og si: «Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Lignelsen viser hvordan den villfarne vil bli mottatt. «Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham» (Luk 15,18-20).

Men selv ikke denne lignelsen, så øm og gripende som den er, kan fullt ut gi uttrykk for vår himmelske Fars uendelige medlidenhet. Herren sier ved profeten: «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare» (Jer 31,3). Mens synderen ennå er langt borte fra faderhuset og sløser bort det han eier i et fremmed land, brenner Faderens hjerte for ham, og enhver lengsel etter å vende tilbake til Gud er bare Åndens milde stemme som lokker, trygler og drar den villfarne tilbake til Faderens kjærlige hjerte.

Kan du gi rom for tvil når du har Bibelens rike løfter foran deg? Når den stakkars synderen lengter etter å vende om, lengter etter å slutte med sin synd, kan du da tro at Herren på en streng måte vil hindre den som angrer, fra å komme til ham? En slik tanke må vi skyve fra oss. Ingenting kan skade deg mer enn å nære en slik oppfatning av din himmelske Far. Riktignok hater han synd, men han elsker syndere, og i Kristus gav han seg selv for at alle som vil, kan bli frelst og bli evig salige i hans herlige rike. Hvordan kunne hans kjærlighet til oss komme til uttrykk med sterkere og ømmere ord enn dem som han har gjort bruk av? Han sier: «Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg» (Jes 49,15).

Se opp, du som tviler og skjelver, for Kristus lever for å gå i forbønn for oss. Takk Gud fordi han gav sin kjære Sønn, og be ham om at hans død ikke må være forgjeves for deg. Ånden innbyr deg i dag. Kom til Jesus med hele ditt hjerte, så kan du ta imot hans velsignelse.

Når du leser løftene, så husk på at de er uttrykk for en uendelig kjærlighet og barmhjertighet. Den evige kjærlighets hjerte blir dratt til synderen med en medfølelse som er uten grenser. «I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene» (Ef 1,7). Ja, tro bare at Gud er din hjelper. Han ønsker å gjenopprette sitt bilde i mennesket. Når du kommer til ham med bekjennelse og anger, vil han komme nær til deg med miskunnhet og tilgivelse.